Jesteśmy do Państwa dyspozycji (Pn- Pt 8.00-17.00) pod numerem:+48 730 516 520

We speak English!   Wir sprechen Deutsch!

Napisz do nas: sklep@strefarolnika.pl  

Administratorem Twoich danych osobowych jest STREFA ROLNIKA Bartłomiej Piaskowski. Kliknij i dowiedz się więcej m.in. po co nam Twoje dane i jakie masz prawa.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

STREFAROLNIKA.PL

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.strefarolnika.pl prowadzony jest przez Pana Bartłomieja Piaskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STREFA ROLNIKA Bartłomiej Piaskowski, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Zakładników 15a, 98-200 Sieradz, NIP 827-221-25-65, REGON 363189128, adres poczty elektronicznej: sklep@strefarolnika.pl, numer telefonu: 730 516 520, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”.

1.2. W niniejszym regulaminie pod poniższymi pojęciami pisanymi wielką literą należy rozumieć:

1.2.1. „Dzień Roboczy” – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.2. „Formularz Rejestracji” – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający tworzenie Konta.

1.2.3. „Formularz Zamówienia” –formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.2.4. „Klient”– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.2.5. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2.6. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu Cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2.7. „Konto”–oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.2.8. „PB jednoosobowy”– osoba fizyczna zawierająca w ramach Sklepu Internetowego ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

1.2.9. „Produkt” – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

1.2.10. „Regulamin”– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.2.11. „Sklep Internetowy” - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.strefarolnika.pl.

1.2.12. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.2.13. „Usługa Elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.2.14. „Usługobiorca”–osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.2.15. „Ustawa o Prawach Konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

1.2.16. „Zamówienie” - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

2.1.1. W celu założenia Konta oraz korzystania z niego Usługobiorca powinien wykonać następujące działania: wypełnić Formularz Rejestracji, który stanowi ofertę Usługodawcy skierowaną do Usługobiorcy w przedmiocie zawarcia umowy o założenie i prowadzenie Konta, kliknąć przycisk „Załóż konto”, co powoduje przyjęcie powyższej oferty i skutkuje zawarciem wskazanej powyżej umowy, przy czym, następuje to pod warunkiem zawieszającym kliknięcia przez Usługobiorcę w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługobiorca będący Konsumentem lub PB jednoosobowym ma prawo odstąpienia od umowy o założenie i prowadzenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Postanowienia punktu 8 stosuje się odpowiednio.

2.1.1.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@strefarolnika.pl lub też pisemnie na adres: ul. Zakładników 15a, 98-200 Sieradz.

2.1.2. W calu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient korzysta z Formularza Zamówienia. Proces ten rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Czynności niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży zostały opisane w punkcie 3 poniżej. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produktów oraz ich liczby, miejsca i sposobu dostawy oraz sposobu płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.2. W celu korzystania z Usług Elektronicznych urządzenie końcowe Usługobiorcy (np. komputer lub smartfon) musi spełniać następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: musi posiadać dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej oraz włączony w niej zapis tzw. niezbędnych plików cookies (szczegółowe informacje na ich temat znajdując się w polityce prywatności) i obsługi Javascript. Dodatkowo, Usługobiorca musi posiadać adres e-mail, a zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia końcowego Usługobiorcy to: 1024x768.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w Formularzu Rejestracyjnym oraz Formularzu Zamówienia.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.1.1. pisemnie na adres: ul. Zakładników 15a, 98-200 Sieradz;

2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@strefarolnika.pl;

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient składa Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień. W tym celu dodaje Produkty do koszyka, wybiera sposób dostawy i płatności oraz podaje swoje dane, a następnie klika przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”. Złożone przez Klienta Zamówienie stanowi ofertę skierowaną przez Klienta do Sprzedawcy w przedmiocie zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia, co nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży. Następnie w terminie do 2 Dni Roboczych Sprzedawca przekazuje Klientowi e-mailem na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia informację, czy przyjmuje Zamówienie do realizacji, co skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży, czy też nie przyjmuje oferty Klienta.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto albo bez konieczności posiadania Konta.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.1. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: PEKAO S.A.

Numer rachunku: 90 1240 3275 1111 0010 6595 8789.

 

4.1.3. Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay S.A (dawniej Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl )

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Operatorem płatności jest Autopay S.A

„Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro” 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

4.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem jest on zobowiązany do zapłaty ceny przy odbiorze przesyłki, natomiast w przypadku wybrania innych form płatności termin płatności wynosi 7 dni od złożenia Zamówienia.

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Sprzedawca realizuje dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa”.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

6.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Zakładników 15a, 98-200 Sieradz;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@strefarolnika.pl;

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Zakładników 15a, 98-200 Sieradz. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu Cywilnego.

6.8. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami postanowienia punktu 9 mają pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami powyższymi.

 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPRAW

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 lub 22 290 89 16 oraz pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

7.2.4. Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument lub PB jednoosobowy, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem powyższego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Zakładników 15a, 98-200 Sieradz;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@strefarolnika.pl.

Postanowień punktu 8 Regulaminu nie stosuje się do innych Klientów, niż będący Konsumentami lub PB jednoosobowymi.

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub PB jednoosobowym lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

8.3.1.1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części

8.3.1.2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem lub PB jednoosobowym o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu. Produkty należy zwracać na adres: ul. Zakładników 15a, 98-200 Sieradz. Sprzedawca zaleca, by Klient zapakował zwracaną rzecz w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

8.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

8.8.1. jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których:

8.9.1. przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.9.2. przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

8.9.3. przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8.9.4. Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.

 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub PB jednoosobowym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub PB jednoosobowym żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami lub PB jednoosobowymi Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem lub PB jednoosobowym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem lub PB jednoosobowym obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona. Wyłączenie to obejmuje także, zgodnie z art. 5564 w zw. z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego PB jednoosobowych.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami lub PB jednoosobowymi Usługodawca może wypowiedzieć umowę o założenie i prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy nie będącego Konsumentem lub PB jednoosobowym, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, modyfikacji ścieżki zakupowej lub wprowadzenia nowych usług w ramach Sklepu Internetowego- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

10.2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Usługodawca prześle do Usługobiorców, na podane przez nich w Kontach adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Usługobiorców na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

10.3. Usługobiorca, który nie akceptuje planowanych zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę o założenie i prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym.

10.4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium